EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.

Operacja mająca na celu Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie budowy sieci światłowodowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej Fiber Solutions Kamil Przykłocki poprzez zakup urządzeń i szkoleń do świadczenia usług budowy sieci światłowodowych.

Przewidywane wyniki operacji:

Liczba utworzonych miejsc pracy: 1,1 etatu

Liczba planowanych do utrzymania miejsc pracy: 2,1 etatu

Liczba szkoleń: 3

Liczba osób przeszkolonych (P) w tym liczba osób z grup defaworyzowanych (D)- 4

 

Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska PROW Unia Europejska